کتابخانه ای در خرابه ها

کتابخانه Holland House  - انگلستان در ابتدای قرن هغدهم برای دیپلمات «والتر کوپ» ساخته شد و بعدها چند خانواده دیگر مالکش شدند. این عمارت لوکس با کتابخانه اش معروف بود اما ساختمان در طول بمب گذاری لندن در ۱۹۴۰ نابود شد. ۲۲ انفجار برای این عمارت شانسی برای بقا نگذاشتند. اما بعد از مدتی مردم به سوی خرابه ها کشیده شدند تا کتاب هایی را که از آتش سوزی برجای مانده بودند، بررسی کنند.

/ 0 نظر / 10 بازدید